Evelyn Nesbit by Otto Sarony (1901)

evelyn-nesbit-

Otto Sarony, Portrait of Evelyn Nesbit, 1901 via

evelyn-nesbit

Otto Sarony, Portrait of Evelyn Nesbit, 1901 via